Oposiciones a Mossos d’Esquadra 2021 en Catalunya

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 435 plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra (Catalunya)

Plazo de solicitud hasta el 12 de febrero de 2021

Resumen de la convocatoria

 • Proceso selectivo: Oposición + Formación + Prácticas
 • Tipo de Acceso: Turno Libre
 • Plazas: 435 plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra
 • Tipo Vinculación: Fijo
 • Organismo Convocante: Generalitat de Catalunya
 • Fecha convocatoria: 15 de enero de 2021

Titulación requerida

Tener el título de bachiller, de técnico u otro equivalente o superior. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, se debe disponer de la homologación correspondiente del órgano competente

Temario

Resolución INT/1219/2017, de 29 de mayo, por la que se aprueba y se hace público el temario de la convocatoria mediante oposición libre para cubrir plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Àmbit A: Coneixements de l’entorn

Tema A.1

Història de Catalunya (part I):

 1. L’antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
 8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
 9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2

Història de Catalunya (part II):

 1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
 2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 5. La República i la Guerra Civil.
 6. La dictadura franquista.
 7. La Transició i la recuperació de l’autonomia.
 8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3

Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història.
 2. L’origen dels Mossos d’Esquadra.
 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 5. La policia i la democràcia.

Tema A.4

Àmbit sociolingüístic

 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. La llengua aranesa.
 4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

Tema A.5

Marc geogràfic de Catalunya

 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.

Tema A.6

Entorn social a Catalunya

 1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
 2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
 3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7

Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 3. Seguretat de la informació.
 4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B: Institucional

Tema B.1

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3

L’ordenament jurídic de l’Estat

 1. L’ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema B.4

Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5

Les institucions polítiques de l’Estat

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.6

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7

L’organització territorial de l’Estat

 1. Els models d’organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les vegueries.

Tema B.8

La Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

Àmbit C: De seguretat i policia

Tema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2

El Departament d’Interior

 1. Funcions del Departament d’Interior.
 2. Estructura del Departament d’Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. El Servei Català de Trànsit.
 7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3

La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Tema C.4

El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
 2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5

El Codi deontològic policial

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D: Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.

b) Estat espanyol.

c) Internacional.

Normativa

Resolución INT/36/2021, de 13 de enero, de convocatoria mediante oposición libre para cubrir plazas de
la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra (núm. de registro de la
convocatoria 46/21).

Solicitudes

La solicitud de participación debe tramitarse de manera telemática aquí, mediante el formulario habilitado al efecto y siguiendo las instrucciones que proporciona la misma aplicación. Las solicitudes de participación tramitadas y enviadas de manera telemática quedan registradas automáticamente en el Registro general electrónico.

Solo se puede presentar una solicitud. Una vez presentada, cualquier corrección o modificación se tramitará mediante petición genérica del Registro electrónico de la Generalidad. La petición genérica tiene que dirigirse al Departamento de Interior y en el asunto hay que hacer constar «Accés mosso/a 46/21»

Deja un comentario